20+ માટે 2020+ ફેસબુક આંકડા અને તથ્યો

નંબરો દ્વારા ફેસબુક: વપરાશ આંકડા, વસ્તી વિષયક અને તથ્ય જે મહત્વનું છે