3 મિનિટથી ઓછા સમયમાં તમારું કેવી રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું (સોફ્ટ Softક્યુલસનો ઉપયોગ કરીને)