નિયમો અને શરતો, ગોપનીયતા અને કૂકીઝ નીતિ અને સંલગ્ન જાહેરાત