40+ ટ્વિટર આંકડા અને 2020 માટે તથ્યો

નંબરો દ્વારા પક્ષીએ: તથ્યો, વપરાશ આંકડા અને વસ્તી વિષયક વિષયો જે તમારે જાણવું જોઈએ