20+ ਲਈ 2020+ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ

ਨੰਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ: ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜਨ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਤੱਥ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹਨ