ਕੇਵਲ $ 3 For ਲਈ ਸਾਈਟਗਰਾਉਂਡ ਹੋਸਟਿੰਗ ਦੇ 0.99 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ 🔥 ਇਹ $ 0.33 / ਮਹੀਨਾ ਹੈ 🔥

ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ (2020 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ)

ਚੋਰੀ ਕੀ ਹੈ (ਸਾਡਾ ਕਵਿਜ਼ ਲਓ)? ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)?