ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟ ਖੁਲਾਸਾ