25+ ਸ਼ਾਪਿਟੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ 2021 ਲਈ ਤੱਥ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ਾਪਾਈ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ