ਵਿਕਸ ਬਨਾਮ ਵਰਗ
(ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੁਲਨਾ)

ਸਕਵੇਅਰਸਪੇਸ ਤੋਂ 10% ਬੰਦ ਕਰੋ
ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਵਰਤੋ: PARTNER10
ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਕੁਏਰਸਪੇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਆਉਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ PARTNER10 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ' ਤੇ 10% ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਸਕਵੇਅਰਸਪੇਸ ਤੋਂ 10% ਬੰਦ ਕਰੋ
ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਵਰਤੋ: PARTNER10
ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਕੁਏਰਸਪੇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਆਉਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ PARTNER10 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ) ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਮਿਆਦ' ਤੇ 10% ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.