லாஸ்ட்பாஸ் Vs 1 பாஸ்வேர்ட்

லாஸ்ட்பாஸ் Vs 1 பாஸ்வேர்டு கடவுச்சொல் நிர்வாகி மோதல். எது சிறந்தது?