பெயர்சீப் vs கோடாடி ஹோஸ்டிங்

நேம்சீப் vs கோடாடி வலை ஹோஸ்டிங் ஒப்பீடு