40 க்கான 2020+ ட்விட்டர் புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் உண்மைகள்

எண்களின் மூலம் ட்விட்டர்: நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய உண்மைகள், பயன்பாட்டு புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள்