แปลง WordPress ไซต์เป็น HTML แบบคงที่
(เพื่อเพิ่มความเร็วความปลอดภัยและ SEO)