Nhận xét về lưu trữ A2

Xếp hạng từ 7 người dùng. Hosting A2 đảm bảo dịch vụ lưu trữ web nhanh hơn 20 lần và nhanh hơn phần còn lại