Chuyển đổi WordPress Trang web sang HTML tĩnh
(Để tăng tốc độ, bảo mật và SEO)