Hơn 20 thống kê và sự kiện của Facebook cho năm 2020

Facebook theo số lượng: số liệu thống kê sử dụng, nhân khẩu học và sự kiện quan trọng