Nhận xét web lỏng

Xếp hạng từ 18 người dùng và ưu và nhược điểm của tôi về quản lý của họ WordPress và lưu trữ WooC Commerce