Tài nguyên đạo văn (Dành cho sinh viên & giáo viên năm 2021)

Đạo văn (làm bài kiểm tra của chúng tôi) là gì? Các loại đạo văn khác nhau (có ví dụ) là gì?