Điều khoản & Điều kiện, Chính sách Bảo mật & Cookie & Tiết lộ Chi nhánh