Web Hosting Hub vs GoDaddy

Web Hosting Hub vs GoDaddy web hosting comparison